Ligue Haïti
Broutons hors du territoire national les Impérialistes Français,Américains,Canadiens et leurs laquais tapis à travers la Minustha

Accueil > National > An nou tout dako sou edikasyon timoun yo

An nou tout dako sou edikasyon timoun yo

mardi 23 août 2011, par Emmanuel Vedrine

Nou resevwa sa tou cho. Nou li li. Nou wè li bon e tout moun kap reflechi ta dwe li.

Fèl sikile pou nou ka pote boure ak moun ki ekri l la.

Mèsi

An nou tout dako pou tout timoun Ayiti ale lekol gratis ti cheri, e san pèdi tan.
An nou tout dako pou pa gen ti restavèk k ap bourike bay gwo madanm men pou tout ale lekOl.
An nou tout dako pou tout konn li lang matènèl yo, kreyol, lang franse, lang angle
An nou tout dako pou n sispann pale anpil, fè lago ak sijè ki enpotan pou devlopman Ayiti
An nou tout dako pou leta komanse mete ti bibliyotèk nan tout lekol piblik dekwa pou tout timoun gen aksè
a liv /dokiman y ap bezwen pou li /pou fè devwa
An nou tout dako pou tout timoun resevwa yon edikasyon k ap ede yo demen dekwa pou fonksyone komsadwa nan sosyete a
An nou tout dako pou tout timoun resevwa yon edikasyon pratik (pou mete an pratik sa yo aprann lekol)
An nou tout dako pou fini ak yon "edikasyon kolonyal" k ap kokobe mantalite timoun yo
An nou tout dako pou lekol yo kreye aktive pou timoun yo chak vandredi dekwa pou yo pa ret nan klas ak fè jako repèt
An nou tout dako pou komanse mete konpwoutè nan lekol, pou entwodui timoun yo a wout teknoloji k ap ouvri anpil pot pou yo
An nou tout dako sou kreyasyon bon jan enstiti teknik kote elèv ka jwenn bon preparasyon pou vin bon jan teknisyen pou ede nan devlopman Ayiti
An nou tout dako pou yon lekol ayisyen k ap ouvri je timoun, fè yo aprann panse kritik pou yo pa kwè nan Tonton Nwèl

Emmanuel W. VEDRINE,
Editor, Translator, Researcher & Writer
20 Years of Research & Publications
Focusing on Haiti and on Haitian Creole
http://potomitan.info/vedrine/index.php

Répondre à cet article