Ligue Haïti
Broutons hors du territoire national les Impérialistes Français,Américains,Canadiens et leurs laquais tapis à travers la Minustha

Accueil > National > Mesaj APROSIFA

Mesaj APROSIFA

lundi 29 novembre 1999, par Nancy Vilcé

Mesaj APROSIFA nan okazyon seremoni dekorasyon yon trantèn fanm ki rive konn li
ak ekri nan yon ti bout tan gras a pwogram : Nou Kapab
APROSIFA vle reponn a 2 kesyon pou l temwaye enpotans ak sans pwogram Nou
Kapab
Premye kesyon an se : Ki sans kowoperasyon Kibèn lan gen pou nou nan
APROSIFA ?
E dezyèm kesyon an se : Kouman nou viv nan APROSIFA kouraj ak
detèminasyon fanm k ap brase sa yo pandan tan yo pase nan pwogram « Nou
Kabap lan » ? Ann reponn premye kesyon an
Ki sans Kowoperasyon Kibèn lan gen pou nou nan APROSIFA ?
- Se yon kowoperasyon ki chita sou baz solidarite e non sou baz awogans ekonomik ;
- Se yon kowoperasyon ki chita sou baz respè dwa fondamantal majorite popilasyon
an e non sou baz vyolasyon souverènte pèyi an.
- Nou temwen nan APROSIFA kouman denpi 2zan doktè Brigad Medikal Kibèn
yo ap mounte desann vin akonpaye pasyan ti moun kou granmoun gratis nan
Klinik nou yo san reklame ankenn kondisyon ;
- Nou temwen nan APROSIFA kouman medsen kiben yo al vizite pasyan
gramoun yo ki pa ka vin nan klinik jouk nan bidonvil nou yo denpi 2 zan sa a ;

- E nou te mwen toujou jounen jodi kouman menm doktè kiben sa yo mete ak
sektè alfabetizasyon an pou vin louvri je fanm nan kafoufèy ak Matisan pou
ride yo aprann defann dwa yo toujou gratis e ak tout kè yo ;
Si nou fè temwayaj sa a jounen jodi, se pou n voye yon mesaj klè bay kolonn
responsab alatèt lEta ayisyen an pou di yo : anpil nan solisyon y ap mache al
chache nan de lot kowoperasyon, deja nan bab yo la a ak kowoperasyon kibèn lan.
APROSIFA konn byen de ki l ap pale piske li gen 2zan eksperyans ak Kowoperasyon
kibèn lan ;
Kowoperasyon kibèn lan pote non sèlman ladrès teknoloji men, li vini fizikman ak
tout sans solidarite sa mande enpi kowoperasyon sa a respekte souverènte nou
kontrèman ak yon kolonn aktè kominote entènasyonal lan k ap pote èd
anpwazonnen pou nou e k ap manke nou dega mete sou sa pandan yo swadizan ap
klewonnen y ap batay kont povrete…
Kidonk, nou vle di tout dirijan nan lEta yo solisyon pi fo pwoblèm sosyal yo nan pla
men yo pandan y ap pase nwit pa domi pou y ap prepare konferans bayè pou yal
kontinye konspire sou mizè pèp lan nan konferans bayè sa a ki pra l fèt nan
Wachinntonn nan jou k ap vin la a yo. Yo ta merite pito pase nwit pa domi pou yo
chita ranfose kowoperasyon kibèn lan pou pèp ayisyen an ka benefisye omaksimom
solidarite lEta Kiben ap pataje ak yo nan respè.
Annou pase koulye a la a nan dezèm kesyon an :
Kouman nou viv nan APROSIFA kouraj ak detèminasyon fanm k ap brase sa yo
pandan tan yo pase nan pwogram « Nou Kabap lan » ?
Nou sezi konstate dimansyon motivasyon lakay tout fanm sa yo ki te deside vin
patisipe nan pwogram « Nou kapab » e sa enpotan pou nou pou temwaye sans
motivasyon sa a :
- Nou viv kouman anpil nan fanm yo ki se machann pa janm pè kite komès yo pandan
pase 2zèdtan chak aprèmidi pou vin nan pwogram lan ;
- Medam yo toujou alè e yo pran kesyon aprann li ak aprann ekri a oserye ;

- Nou viv kouman plizyè nan medam yo patisipe san pwoblèm tou nan atelye
refleksyon nou mete sou pye sou dwa seksyèl ak sou dwa repwodiktif nan
APROSIFA toujou ak anpil motivasyon ;
Se pou tèt sa nou pap sispann kwè nan kouraj ak detèminasyon fanm nan peyi
dAyiti ;
Se pou tèt sa nou pap sispann kwè se kouraj ak detèminasyon fanm sa yo k ap fè
peyi dAyiti gen pou soti nan twou.
Kontrèman ak alatèt nan Leta peyi dAyiti, fanm patisipan nan pwogram Nou Kapab
yo konprann trè byen enpotans ak sans solidarite lEta Kiben an.
E se pou sa APROSIFA ap di ansanm ak yo
Yon mèsi espesyal pou Komandante Rawoul Kastro san nou pa bliye salye
Komandannte Fidel Kastro e patikilyèman tout ekip dinamik kowoperasyon kibèn
lan.
Medam yo gen pou pale yo menm pou temwaye ki sa pwogram Nou Kapab lan pote
nan lavi yo.
APROSIFA vle anonse nou gen deja yon dezyèm klas pwogram « Nou Kapab » ki
koumanse maten an. Se yon fason pou l di nou li pa gen lentansyon kanpe sou bèl
travay sa a.
N ap fini pou n di
Ak anpil vizyon , ak anpil volonte respè souverènte peyi , ak apwi san kondisyon
kowoperasyon kibèn lan : Nou Kapab
Potoprens 31 mas 2009
Nancy Vilcé
Ajant Relasyon Piblik pou APROSIFA
9 rue Prévost (rue perpendiculaire à la Route des Dalles)
Port-au-Prince, Haïti
Tél : (509) 2-221-3420 ou 2-221-4076 ou 3-641-2314
4

Répondre à cet article